DANS

Vi starter op den 9 september 2019 KL 14, vi glæder os til at se jer/dig, 

KONTINGENT ER KR. 300,00 GÆLDER TIL OG MED DEN 16 december 2019

Vi ses i Sydpolen, kælderen Parkvej 109 4700 Næstved

Mød gerne op vi har stadig ledige pladser til dans

Diverse aktiviteter:

Følg med i foreningsbladet : Danseretningen fra Dansk Seniordansere

 

 

 

 

Husk der er ferie mandag den 14 oktober til dans, altså ikke dans denne dag

Sørbystævne den 17 november 2019 fra kl. 10,30  -15,30, tilmelding til Helle på www.hellemilan@icloud.com eller telefon 24930022 senest den 28 oktober.

 

 

 

Danse tider:

Mandag fra kl. 14.00 til 16.00

Vores danseleder er : Carrie Cederbye

Tlf: 55 34 25 04 mail: carrie@c.dk 

Om os:

Festlig og fornøjelig dans til god musik sammen med glade mennesker.

En god måde til at blive i godt humør, få rørt " de små grå" og få god motion. Der danses til god musik og vi danser ikke " herre og dame" men "RØD og BLÅ", så alle kan være med, selvom man kommer alene.

Seniordans er danse fra mange lande og er forenklet så alle kan være med.

Mere info hos fmd: Gudmund Madsen tlf. 20 41 23 66

eller hos

Vores danseleder er : Carrie Cederbye Tlf: 55 34 25 04 mail: carrie@c.dk

Hvor er vi så !

Vi holder til i Multihuset Sydpolen Parkvej 109 4700 Næstved i kælderen

 

Dansk Seniordans

Landsforeningen Dansk Senior Dans • Baneallé 8 C, 8450 Hammel, Danmark • + 45 86 91 51 20 • Telefontider: tirsdage kl. 10 - 12 og torsdage kl. 10.– 13, dog ikke i skolernes ferier. • ldsd@mail.dk

 

Bestyrelsen:

Formand: Gudmund Madsen TLF: 20 41 23 66

Næstformand: Niels Pedersen TLF: 28 78 46 47

Kasserer: Ulla Knudsen

Sekretær: Kirsten Andersen

Bestyrelsesmedlem: Anni Bech

1. suppleant: Maj Britt Hansen

2. suppleant: Kaj Hansen

 

Revisor: Carrie Cederbye

Revisor: Ulla Jensen

Revisorsuppleant: Sonja Brodersen

 

CVR NR: 33296908

Fotoalbum:

Næstved Seniordanser

Vores danseleder er glad for vores nye musikanlæg , sponsor VELUX FONDEN

Nytårs fest i Vallensved Forsamlingshus, en rigtig hyggelig dag

Fællesspisning

Danse dag på Næstved Bibliotek den 8 december 2018

Juleafslutning i Næstved Seniordansere

Tak for en hyggelig juleafslutning 2018

Fastelavn den 4 marts 2019

Hyggelig afslutning

Hyggelig afslutning med stegt flæsk fra Mona Lisa og banko spil med mange flotte præmier

SPONSORER:

 

Vi  takker  vore  sponsorer:

 

Så støt vore sponsorer de støtter os.

 

Sydbank Næstved afd.

 

Velux Fonden

 

 MENY i NÆSTVED

Østergade 16-18 

Tlf:  55 72 25 00

 

REMA 1000

Grønlandsvej

Næstved

 

JYSK Næstved 

 

Aut. VVS firma V. Jørgensen A/S

tlf: 55 75 00 00

 

Niels Petersen Automobiler A/S

Holsted Park 12

4700 Næstved TLF 55 72 07 02

 

KringleBageren , Åderupvej Næstved

Åbningstider: Mandag-Søndag kl 6 - 17

 

Chinese Restaurant Wok og Chopsticks

AXELTORV 9E 4700 NÆSTVED

Tlf.: +45 55 77 73 79

 

Restaurant Mona Lisa

Sct. Jørgens Park 34

4700 Næstved TLF: 55 73 41 92

 

Cafe Pyramiden

Sct. Jørgens Park 34 

4700 Næstved.

Email: info@cafepyramiden.dk 

TLF 55 77 78 48

 

Blomstertrylleriet

Købmagergade 12,

4700 Næstved

Telefon: 29 67 98 62

 

DAHL’S VVS OG VENTILATION A/S

Rampen 1,

4700 Næstved

Telefon: 55 72 26 20

E-mail: mail@dahls-vvs.dk

 

Hyllested VVS - KØL - ENERGI

Hedetoften 15,

4700 Næstved

TLF: 53706080 E-mail: info@hyllested.as

 

Vedtægter:

Vedtægter for Næstved Seniordansere:

§ 1 Navn.

Foreningen Næstved Seniordansere er hjemmehørende i Næstved Kommune

 

§ 2 Formål

Gennem dansen at styrke, træne hjerne, hjerte og krop, samt fremme den sociale kontakt mellem medlemmerne.

Afholde kurser, stævner og udbrede kendskabet til Seniordans.

Foreningen er tilknyttet Landsforeningen Dansk Seniordans og DGI.

 

§ 3 Medlemskab.

Enhver danser kan optages som personligt medlem.

Som medlem kan man deltage i kurser og arrangementer af enhver art, der afholdes i foreningen. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, som ved sin adfærd skader foreningen såvel indad som udadtil. Medlemmet har ret til at få sin udelukkelse behandlet på førstkommende generalforsamling.

 

§ 4 Kontingent.

Kontingentets størrelse fastlægges på generalforsamlingen.

 

§ 5 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for en 2-årig periode og kan genvælges. 3 vælges på lige år og 2 på ulige år.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær og bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsesmøder afholdes når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 af bestyrelsens medlemmer ønsker det. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når 3 eller flere medlemmer inklusiv formand eller næstformand er tilstede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Der føres  referat fra møderne, og det godkendes af bestyrelsen.

 

§ 6 Regnskab.

Foreningens regnskab løber fra den 1/1 til 31/12. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af 2 blandt medlemmerne revisorer. 2 revisorer vælges for 2 år og 1 suppleant for 1 år af gangen på generalforsamlingen.

Foreningens formue anbringes i et anerkendt pengeinstitut og bør så vidt muligt være rentebærende.

 

§ 7 Generalforsamling.

Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggender den højeste myndighed. Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af første kvartal med mindst 14 dages varsel.

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være formanden i hænde  senest 8 dage før.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal, dog kræver vedtægtændring 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. Såfremt der ønskes skriftlig afstemming gennemføres dette.

Dagsorden for den årlige generalforsamling skal indeholde:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællerre.

2. Formandens beretning.

3. Kasseren aflægger regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontigent.

6. Valg af bestyrelse m. m.   

     A. Valg af bestyrelsesmedlemmer

         2 suppleanter vælges for 1 år ad gangen

     B. Valg af revisor ( 1 på lige år og 1 på ulige år)

     C. Valg af 1 revisorsuppleant.

7. Eventuelt

 

Stemmeret ved generalforsamlingen har alle fremmødte medlemmer med 1 stemme.

 

§ 8 Foreningens ophør.

Foreningen kan kun opløses ved en ordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for.

Ved ophør skal eventuelle aktiver anvendes til lignende aktiviteter for ældre.

 

§ 9 Tegning/hæftelse.

Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

 

§10 Tilhørsforhold.

Foreningen er- gennem en danseleders medlemskab - tilsluttet Landsforeningen Dansk Seniordans.

 

Ændring i vedtægternes § 2 formål vedtaget på den ordinære generalforsamling den 18. februar 2013,

Gudmund Madsen, formand

Anni Bech, næstformand

Anne Theil Olsen, kasserer

Ulla Knudsen, sekretær

Randi Christiansen, bestyrelsesmedlem